תנאי השימוש באתר

 

השימוש באתר


1.     

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווה הסכמה מפורשת של המשתמש באתר לתנאים אלו (להלן: "תנאי השימוש"). בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ייחשב כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפועל בהתאם להם.


2.     

מובהר בזאת כי תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת, וחובה על המשתמש באתר לבדוק את תנאי השימוש. שימוש בשירותים באתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.


3.     

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין מפעילי האתר לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר (להלן: "המשתמש"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן לגברים ולנשים כאחד.


4.     

תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

 

בעלות וזכויות יוצרים


5.     

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, לרבות הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייך באופן בלעדי לבעלי האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר (לרבות בשירותים), באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בעלי האתר, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין בעלי האתר לבין אותם צדדים.


6.     

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבצע כל שינוי בתוכן או במידע או בשירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. בעלי האתר שמחים לקבל הערות ביחס לשירותים הניתנים באתר, אולם מדיניות בעלי האתר אינה מאפשרת קבלת רעיונות יצירתיים, הצעות, המצאות, או כל חומר אחר, מלבד תוכן אשר התבקש באופן מפורש ע"י בעלי האתר. במידה ויעביר המשתמש תכנים כאמור, זכויות הבעלות על התכנים הללו יהיו של בעלי האתר


7.     

המשתמש לא יהיה רשאי לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל סוג שהוא, ללא קבלת רשות מפורשת ובכתב בעלי האתר.


8.     

תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר שימוש אישי ופרטי בלבד ואשר אינו למטרות מסחריות או אחרות שאינן שימוש אישי ופרטי. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות בעלי האתר.


9.     

בכל מקרה של שימוש מסחרי או שאינו אישי ופרטי באתר או של הפרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של בעלי האתר כאמור בתנאי שירות אלה ע"י משתמש ו/או צד שלישי אחר אשר קיבל את שם המשתמש והסיסמה האישיים מן המשתמש, או בכל מקרה של התנהגות המשתמש בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה, מסכים המשתמש לפיצוי מוסכם לזכות בעלי האתר הקבוע בחוק בלא הוכחת נזק.

 

פיקוח ואחריות


10.

בעלי האתר אינם אחראית לנכונות המידע ו/או המודעות ו/או המידע המסחרי המתפרסמים באתר ו/או לטיבו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא ובעלי האתר לא יהיו אחראיים בשום מקרה לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו.


11.

התכנים והשירותים הכלולים באתר אינם מהווים המלצה של בעלי האתר ביחס לנכונות ו/או כדאיות ו/או התאמה ו/או אמינות ו/או זמינות ו/או דייקנות ו/או היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ו/או דיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא.


12.

כל עסקה שתעשה בעקבות הפרסום ו/או בעקבות שימוש באתר תעשה על דעתו של המשתמש בלבד ובאחריותו ולאחר שקיבל את כל המידע הרלוונטי לגביו לצורך קבלת החלטה בעניין.


13.

בעלי האתר אינם אחראיים ולא יישאו בכל חבות לכל תוכן או התנהגות לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר בקשר עם מידע שאינו של בעלי האתר, כולל זכויות קניין רוחני, ובעלי האתר לא יהיו אחראים לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע"י צד שלישי כלשהו.


14.

האתר מכיל בתוכו קישורים אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים הקישורים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם של בעלי האתר. אם לא נאמר אחרת, קישורים אלו לא יתפרשו כהמלצה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי בעלי האתר.

 

מדיניות פרטיות


15.

בעלי האתר שומרים על פרטיות המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר בקישור: http://www.lahav.ac.il/privacy-policy. מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן ותשונה מעת לעת ע"י בעלי האתר, הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה והסכמתך להם כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.

 

שימוש אסור ושלא כדין באתר


16.

המשתמש מתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:


16.1.

לא לכתוב כל הודעה, מידע, נתונים או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גם ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.


16.2.

לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה לאתר, או בכל זמן אחר בעת ביקור באתר.


16.3.

לא להכניס מידע לאתר העלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק וכן לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר.


16.4.

לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.


16.5.

לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.


16.6.

לא להיכנס לכל יישום ו/או חשבון ו/או קישור שאינם מיועדים למשתמש ו/או שלמשתמש אין אישור להיכנס אליהם ולא לנסות להשיג תכנים או מידע באמצעים אשר לא הועמדו לרשות המשתמש.


16.7.

לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.


17.

במקרים המפורטים לעיל, יהיה על המשתמש לשפות את בעלי האתר ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או בעלי מניותיהם ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיהם, עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

 

הפסקת קבלת ניוזלטר להב או כל מידע שיווקי אחר מטעם להב


18.

עם הרישום לאתר, המשתמש נותן בזאת את הזכות לבעלי האתר לשלוח לו את ניוזלטר להב מעת לעת וכן כל מידע שיווקי או פרסומי אחר. למשתמש זכות לבטל את הרישיון באמצעות פנייה בדוא"ל, בטלפון, בפקס או בדואר רשום לפי הפרטים הבאים: 03-6436189 | 03-6406626 | info@lahav.ac.il| קרית האוניברסיטה, ת.ד 39010, רמת-אביב, ת”א מיקוד: 6997801.


19.

בעלי האתר שומרים לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים הניתנים באתר או את שליחת ניוזלטר להב, או חלק מהם, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש למשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

 

דין ומקום שיפוט


20.

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.


21.

ניתנת בזאת סמכות ייחודית לבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.