פתח תפריט נגישות

מדיניות פרטיות

1. מבוא ורקע כללי

להלן מובאת מדיניות הפרטיות של להב פיתוח מנהלים בע"מ ("מדיניות הפרטיות" או "המדיניות", ו-"להב פיתוח מנהלים", "להב", "אנו" או "שלנו" (וכל הטיה אחרת), בהתאמה), כפי שתעודכן מעת לעת, המציגה מידע ביחס להגנה על פרטיות מידע אישי שנאסף, נעשה בו שימוש ועיבוד מידע על ידי להב ומי מטעמה בעת השימוש באתר או בהגשת מועמדות והרשמה לתוכניות הלימוד המוצעות בו או קבלת שירותים מלהב. 

אנו ממליצים לקרוא מדיניות פרטיות זו בעיון. בעצם שימושך בשירותים (כהגדרתם להלן) הנך מאשר כי קראת הבנת ואתה מסכים לתנאי מדיניות זו במלואם, כפי שיעודכנו מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, עליך להימנע ולהפסיק כל שימוש בשירותים באופן מידי. 

*מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר אולם היא מופנית במידה שווה לכל מגדר.

2. הבסיס החוקי לאיסוף ושימוש במידע אישי

2.1. בשימושך בשירותים הנך מאשר ומסכים מדעת לאיסוף ועיבוד מידע אישי על ידי להב פיתוח מנהלים (לרבות כל העברה של מידע לצדדים שלישיים, בכפוף למפורט במדיניות הפרטיות להלן) לטובת ובהתאם למטרות והתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו.

2.2. המידע האישי שתמסור יישמר במאגרי המידע הרשומים של להב (כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) ויעובד על ידיה ועל ידי צדדים שלישיים מטעמה לטובת המטרות ובהתאם לתנאים במדיניות זו.

2.3. לידיעת משתמשים בשטחי האיחוד האירופי – במרבית המקרים, הבסיס החוקי לעיבוד המידע יהיה: (1) לטובת אספקת השירותים; (2) לביצוע חוזה שנכרת בין להב לבין המשתמש; (3) הגשמת אינטרס עסקי לגיטימי של להב; או – (4) לאחר קבלת הסכמה של המשתמש לעיבוד המידע לצורך מטרה מסוימת.

3. הגדרות

לצרכי מדיניות פרטיות זו, לביטויים להלן יוענקו המשמעויות שבצדם:

3.1. "מידע" פירושו מידע אישי או מידע שאינו אישי, יחד.

3.2. "דיני הפרטיות בישראל" פירושם חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") והתקנות המותקנות מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת, לרבות כל הנחיה מחייבת של רשות הגנת הפרטיות.

3.3. "מידע לא מזוהה" פירושו כל מידע המעובד על ידי להב פיתוח מנהלים בקשר לשימוש בשירותים על ידי המשתמש שהינו אנונימי ללא פרטים מזהים של המשתמש או שאינו חושף את זהות המשתמש או שאינו יכול להיות משויך באופן סביר למשתמש מסוים (כגון סוג הדפדפן, מידע טכני על אודות המכשיר ממנו גולש המשתמש, וכיוצ"ב).

3.4. "מידע אישי" פירושו כל מידע שנאסף ומעובד על ידינו כחלק מאספקת השירותים שהינו מידע שניתן לשייך או מתאר, באופן ישיר או עקיף, אדם מסוים (קרי, המשתמש) או שמאפשר לזהות אדם מסוים.

3.5. "משתמש", "הנך", אתה", "שלך" (לרבות כל הטיה מתאימה אחרת) פירושו כל מי שעושה שימוש בשירותים.

3.6. "שירותים" פירושם כל שירות המסופק על ידי להב פיתוח מנהלים למשתמש, לרבות, הרשמה לתוכניות הניהול והקורסים המוצעים על ידה וכל שימוש באתר הזמין בכתובת https://www.lahav.ac.il/ ("האתר").

4. איסוף מידע אישי

4.1. אנו אוספים ומעבדים שני סוגים של מידע: מידע אישי ומידע לא מזוהה.

4.2. העדר דרישה חוקית. הרינו ליידעך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע אישי או כל מידע אחר בעת השימוש בשירותים, או לטובת יצירת קשר עמנו, ומסירת המידע מבוססת על רצונך החופשי בלבד. הנך מאשר הסכמתך והבנתך כי בהעדר המידע האישי הנדרש, לא נוכל לספק את השירותים באופן חלקי או מלא, לפי העניין.

5. המידע האישי שאנו מעבדים ומטרות העיבוד

להלן סוגי המידע האישי הנאספים או שהמשתמש נדרש למסור לטובת אספקת השירותים, לפי העניין:

5.1. מידע אישי שמועבר אלינו על ידי המשתמש דרך האתר:

5.1.1. ליצירת קשר עמנו: בהשארת פרטים באתר באזור יצירת הקשר או בהעברת פרטים לצורך קבלת מידע או הרשמה לתוכניות המוצעות על ידינו, תידרש למסור את שמך המלא, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. לבחירתך, ניתן לעדכן אותנו גם במקום העבודה שלך או תיאור התפקיד בארגון או כל מידע נוסף שתבחר לשתף עמנו בתיבת הטקסט החופשי.

5.1.2. ניוזלטר: בהרשמה לניוזלטר שלנו תידרש למסור את כתובת הדוא"ל שלך.

5.2. מידע אישי שמועבר על ידי המשתמש למוקד השירות הטלפוני:

5.2.1. ביצירת קשר עם מוקד השירות הטלפוני של להב נבקש את שמך המלא, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. לבחירתך, ניתן למסור גם את מקום העבודה ותיאור התפקיד או כל מידע נוסף שתבחר לשתף עמנו.

5.3. מידע אישי שמועבר על ידי המשתמש בטופס התשלום המקוון:

5.3.1. רישום ורכישה: בהרשמה למסלולי הלימוד המוצעים וביצוע תשלום עבור השירותים, תידרש למסור את שמך המלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, שם מקום העבודה ותיאור התפקיד, השכלה, כתובת מגורים ופרטי כרטיס האשראי או פרטי תשלום אחרים שיידרשו. אנו מקבלים שירותי סליקה דרך ספקים חיצוניים ואיסוף ושמירת המידע בעת שימוש בשירותי הסליקה המקוונים המוצעים באתר נעשה על-ידי אותם ספקים חיצוניים ולא על ידי להב. איננו קשורים לאף ספק שירותי סליקה וכל אחד הוא קבלן עצמאי, האיסוף ושימוש במידע אישי המועבר בביצוע תשלום כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו הספק. לידיעתך, אנו מקבלים אישור על ביצוע תשלומים מספקי הסליקה מולם אנו עובדים.

5.4. מידע אישי הנאסף או נוצר באופן אוטומטי בעת השימוש בשירותים:

5.4.1. מידע טכני על אודות מכשירך: אנו עשויים לאסוף מידע אישי על אודותיך, כגון כתובת IP, באמצעות כלים טכנולוגיים המשמשים אותנו ומפורטים לעיונך בסעיף 8 להלן.

6. כיצד אנו עושים שימוש במידע אישי

6.1. אנו עושים שימוש במידע אישי לטובת המטרות העיקריות המפורטות להלן:

6.1.1. מסירת מידע על אודות השירותים ואספקת השירותים עצמם.

6.1.2. הפעלה וניטור השימוש באתר ומתן תמיכה טכנית.

6.1.3. על מנת לוודא שהאתר שלנו מתפקד כראוי ולבצע ניטור, לחקור ולטפל בכל תקלה שתהיה באתר ולשפר את חוויית המשתמש באתר ובשירותים.

6.1.4. אנו נשתמש בכתובת הדוא"ל או פרטי קשר שהעברת אלינו לטובת יצירת קשר עמך (אם באמצעות דוא"ל, הודעת טקסט או כל אמצעי אחר) ולמשלוח הודעות לכלל המשתמשים או הודעות אישיות אליך, וכן, להעברת מסרים שיווקיים או קידום תכנים ביחס לשירותים, כגון הניוזלטר המוצע על ידינו (בכפוף להסכמתך). אנו עשויים ליצור קשר עמך בכתובת הדוא"ל שתימסר לנו על ידך על מנת ליידע אותך על שינויים בתכני או מועדי תכנית לימודים אליה נרשמת או להביא לידיעתך תוכן שאנו סבורים שעשוי להיות בעל ערך עבורך, כגון אירועים ומידע הקשורים לשירותים.

6.1.5. למענה על פניות של משתמשים, לרבות, בקשות של נשואי מידע ביחס למידע אישי אודותיהם (כגון בקשות לעיון, תיקון או מחיקה).

6.1.6. לצרכי הגנת מידע.

6.1.7. אנו עשויים להשתמש במידע אישי המצוי בידינו על מנת לאכוף את תנאי מדיניות פרטיות זו, וכן, לטובת פתרון מחלוקות או ציות להוראות כל דין החל או שיחול עלינו, או למענה על בקשה או דרישה מטעם רשות מוסמכת, או באופן אחר התאם להסכמה שניתנה על ידך.

7. מידע לא מזוהה שאנו מעבדים ומטרות העיבוד

7.1. מידע לא מזוהה שאנו אוספים או נוצר באופן אוטומטי על אודות משתמשים

כחלק משימושך באתר ובשירותים אנו עשויים לאסוף או ליצור מידע לא מזוהה כמפורט להלן:

7.1.1. מידע סטטיסטי, כגון: סוג הדפדפן, גרסת מערכת ההפעלה, הקישור (link) המפנה לאתר ומשך הגלישה באתר.

7.2. מטרות השימוש במידע לא מזוהה. מידע לא מזוהה שייאסף יעובד בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 6 לעיל, וכן, לטובת המטרות המפורטות להלן:

7.2.1. לניטור וניתוח נתוני השימוש בשירותים;

7.2.2. לפתח, להתאים ולשפר את השירותים;

7.2.3. לתמוך באמצעי אבטחת המידע שלנו ולשפרם, לרבות לטובת מניעה והפחתת הסיכון לפעילות אסורה או לא חוקית בשימוש באתר ובשירותים;

7.2.4. לניהול הטכני ופתרון תקלות בשירותים;

7.2.5. לסייע בקביעת ולשיפור יעילות ואיכות השירותים;

7.2.6. לצרכי מחקר ופיתוח, שלנו ובשיתוף עם אחרים;

7.2.7. ליצירת מידע סטטיסטי אגרגטיבי, מידע לא מזוהה או אנונימי כדי לאפשר לנו ולשותפים עסקיים שלנו לספק את השירותים המוצעים ולשפרם; וכן –

7.2.8. לכל מטרה לגיטימית אחרת.

8. קוקיות (Cookies) ומידע נוסף הנאסף באמצעים אוטומטיים

8.1. אנו עושים שימוש באמצעי מעקב טכנולוגיים כגון קבצי קוקיות – Cookies. קוקיות הן פיסות קטנות של טקסט הנשלחות אל הדפדפן במכשירך. קוקיות יכולות להיות קבועות (יישארו בדפדפן למשך זמן מוגדר או עד שיימחקו על ידי המשתמש) או תלוית-שימוש (נמחקות בעת סיום השימוש בדפדפן). בעת השימוש בשירותים, אנו וספקי צד ג' המפורטים להלן עשויים לשלוח מספר קוקיות אל מכשירך, אלה כוללות, בין היתר:

8.1.1. קוקיות חיוניות (essential cookies). אנו נעזרים בקוקיות חיוניות על מנת לאמת זהות משתמשים, למניעת שימוש בלתי חוקי באתר, ועל מנת לאפשר את הפעילות התקינה של האתר על רכיביו.

8.1.2. קוקיות פונקציונליות (functional cookies). אנו נעזרים בקוקיות פונקציונליות המאפשרות התאמה אישית של רכיבים בשירותים, לשמירת העדפות אישיות של משתמש, לאבחון תקלות בשרת או בתוכנה, ובמקרים של שימוש פוגעני באתר, לעקוב אחר אותו שימוש זה ולצמצם את הסיכון הנובע ממנו.

8.1.3. קוקיות אנליטיות (analytical cookies). אנו נעזרים בספקי שירותי-אנליטיקה חיצוניים המטמיעים קוקיות בחלק מהכלים שלהן. קוקיות אנליטיות מאפשרות לנו ולספקי השירותים הללו לזהות ולנטור את מספר המשתמשים באתר ואת השימוש שלהם באתר ובפונקציות השונות שבו. אנו נעזרים במידע זה על מנת לשפר את האתר.

8.1.4. קוקיות פרסומיות (advertising cookies). ספקי שירותי הפרסום בהם אנו נעזרים מטמיעים קוקיות פרסומיות המזהות ושומרות נתונים על התנהגות משתמשים בעת הביקור באתר. קוקיות אלה נועדו לזיהוי משתמש פוטנציאלי שעשוי להתעניין באתר, להתאמת הודעות פרסומיות אשר יוצגו בפני משתמש מסוים על פי העדפותיו, להגבלת מספר הפעמים שהודעה פרסומית תוצג בפני משתמש, וכן, על מנת לסייע לנו למדוד את היעילות של הפרסום שלנו.

8.1.5. קוקיות של רשתות חברתיות (social media cookies). באתר ישנם קישורים לאתרי הרשתות החברתיות השונות. בעת הלחיצה על קישורים אלו נאספים נתוני שימוש אלקטרוניים, כגון כתובת IP והעמוד באתר בו ביקרת, דרך אמצעי הניטור של אותן חברות. קוקיות של רשתות חברתיות מנוהלות על ידי החברות המפעילות אותן והשימוש בהן כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות.

8.1.6. על מנת להגביל את איסוף המידע באמצעות קוקיות במכשירך תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה קוקיות או ישלח עדכון על הטמעת קוקיות חדשות בדפדפן. בעת דחיית קוקיות דרך הדפדפן, מוטמעת בדפדפן קוקיה ייחודית לסוג הדפדפן והמכשיר והיא תישמר עד למחיקת קוקיות מהדפדפן או המכשיר. פעולה זו אינה יעילה עבור קוקיות חיוניות. בהסרה או מחיקה של קוקיות, בשימוש במחשב אחר או בעדכון גרסת הדפדפן יש צורך לעדכן מחדש את העדפותיך. על מנת לראות אילו קוקיות מוטמעות על מכשירך וכיצד לנהל אותן, בקרו ב- https://www.aboutcookies.org/. למידע על קוקיות ייחודיות לדפדפן, ניתן לבקר ב- Google Chrome ; FireFox ; Internet Explorer Safari ; Edge ; Opera. ייתכן וחסימה או מחיקה של קוקיות תוביל לכך שחלק או כל השירותים לא יהיו זמינים עבורך או שחוויית המשתמש שלך באתר או בשירותים תוגבל.

8.2. קוקיות מטעם צדדים שלישיים המוטמעים באתרינו כוללות:

8.2.1. הפיקסל של Facebook (Facebook Pixel). אנו נעזרים בשירות הפיקסל של Facebook (Meta) על מנת להתאים את הפרסומים המוצגים מטעמינו למשתמש ברשת החברתית בהתבסס על התנהגות גלישה. מעקב אחר התנהגות משתמשים באתר מתאפשר לאחר הגעה אל אתר להב באמצעות הקלקה על פרסום ברשת Facebook. הפיקסל של Facebook שותל קוקיה במכשירך ומאפשר לנו למדוד את היעילות של הפרסומות שלנו ברשת החברתית, לבצע ניתוח נתונים סטטיסטיים ומחקר שוק. אין לנו גישה למידע הנאסף על ידי הפיקסל של Facebook. המידע הנאסף על ידי הפיקסל באתרינו ובאתרים אחרים בהם הוא מותקן מאוחסן ונשמר על ידי Facebook והיא עשויה לקשור את המידע הנאסף אל חשבונך האישי ברשת החברתית ולעשות בו שימוש לצרכי פרסום בהתאם לתנאי מדיניות הנתונים שלה. הפיקסל של Facebook מאפשר ל-Meta ולשותפותיה העסקיות להציג בפני המשתמש פרסומים באתר הרשת החברתית ומחוצה לה. ניתן לדחות את ההצגה של מודעות פרסומיות המוצגות מכוח הטכנולוגיה של Facebook דרך הגדרות הפרסום באזור המשתמש באתר. אם אין ברשותך חשבון Facebook, ניתן לבקש לדחות פרסומים מטעמם באתר – https://digitaladvertisingalliance.org/. למשתמשים מאירופה – http://www.youronlinechoices.eu.

8.2.2. גוגל אנליטיקס (Google Analytics). אנו נעזרים בשירותי גוגל אנליטיקס על מנת לשפר את האתר ולאסוף מידע על השימוש הנעשה בו. גוגל אנליטיקס עשויה להתקין קוקיות על הדפדפן במכשירך ולקרוא קוקיות המותקנות בו. בנוסף, ייתכן ולגוגל אנליטיקס תהיה גישה למידע על אודותיך באמצעות אפליקציות שונות המותקנות על מכשירך ועובדות עמה בשיתוף פעולה. אנו לא משלבים מידע שנאסף באמצעות השימוש בגוגל אנליטיקס עם מידע אישי מזוהה. היכולת של גוגל לצפות ולשתף מידע הנאסף על ידה בעת הגלישה באתר או בשימוש באפליקציות השונות מוגבלת בכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של גוגל הזמינים לעיון ב – https://policies.google.com/technologies/partner-sites. על מנת להגביל את איסוף המידע על ידי גוגל אנליטיקס, ניתן להוריד ולהתקין אל הדפדפן תוסף ייחודי ב-https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8.2.3. הפיקסל של לינקדאין (LinkedIn Pixel). אנו נעזרים בשירות LinkedIn Marketing Solutions Pixel או ה-LinkedIn InsightTag לניטור צפיות וניתוח התנהגות משתמשים ביחס לפרסום שלנו בלינקדאין. איסוף מידע בעת ביקורך באתר נעשה על ידי לינקדאין, אשר אוספת בין היתר, את כתובת האתר המפנה, כתובת IP, סוג המכשיר ומאפייני הדפדפן. לינקדאין אינה משתפת את המידע עם אף גורם, וכחלק מהשירותים המוצעים על ידה עבורנו, היא מעבירה לנו דו"ח סטטיסטי המכיל תובנות בדבר השימוש באתר ואיכות הפרסום שלנו. יחד עם זאת, לינקדאין עשויה לעשות שימוש במידע זה על מנת להציג בפניך פרסומות במקומות אחרים. למידע נוסף על אודות השימוש של לינקדאין במידע, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלה ב- https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. משתמשים רשומים בלינקדאין יכולים לשלוט במידע המשותף על אודותיהם למטרות פרסום באזור החשבון האישי באתר לינקדאין.

9. אחסון מידע: משך הזמן שאנו שומרים מידע

9.1. אנו שומרים מידע אישי כל עוד נעשה שימוש בשירותים. ייתכן ויישמר חלק מהמידע האישי של משתמש גם לאחר הפסקת השימוש בשירותים וזאת לתקופת הזמן הנדרשת מאתנו לפי דין (לדוגמה, מכוח חוקים ורגולציה ספציפית לשירותים, לצרכי ניהול ספרים או ניהול הליכים משפטיים).

9.2. למעט מקום בו קיימת חובה חוקית שחלה עלינו לעניין שמירת המידע, אנו רשאים לשמור מידע על אודותיך לכל תקופת זמן, וכן, למחוק את המידע בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של להב, בכפוף להודעה למשתמש או בלעדיה.

9.3. אלא אם הדין יקב אחרת, מידע לא מזוהה יישמר לתקופה בלתי מוגבלת.

10. עם מי אנו משתפים מידע

אנו עשויים לשתף מידע ומידע אישי על אודותיך עם צדדים שלישיים, בישראל או בחו"ל (לרבות במדינות המקנות רמת הגנה פחותה לעומת הדין הישראלי), כמפורט להלן:

10.1. לצורך עמידה בהוראות חוק או דרישות מטעם רשויות מוסמכות. אנו עשויים להעביר מידע על אודותייך לצדדים שלישיים, על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי או בהתאם לכל דין. אנו נשתף מידע במקרים אלה כשאנו סבורים בתום לב כי חלה עלינו חובה לעשות זאת או אם גילוי המידע חיוני לצורך חקירה, מניעה או נקיטה בפעולה כנגד פעילות בלתי חוקית או מעשה מרמה.

10.2. חברות קשורות. אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך עם חברות בנות וקשורות של החברה, בישראל או בחו"ל, למטרות השימוש המפורטות במדיניות פרטיות זו ובהתאם לדין, לשם אספקת השירותים, צרכים אדמיניסטרטיביים פנימיים, בקרת איכות, מחקר ופיתוח, וניהול סיכונים שלנו ושל החברות הקשורות.

10.3. ספקי שירות חיצוניים. אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם ספקי שירות חיצוניים המסייעים לנו בניהול פעילותנו העסקית ומתן השירותים, כגון, ספקי מערכות טכנולוגיית מידע (IT) , ספקי שירותי תמיכה ואחסון (לרבות באמצעות מחשוב ענן); מרצים חיצוניים, שירותי ניתוח מידע, יוצעים שונים, ושירותים נוספים במיקור חוץ. ספקים אלה מקבלים גישה למידע אך ורק למטרות ביצוע השירותים שלהם עבורנו.

10.4. אכיפת זכויות או הליכים משפטיים. אנו עשויים לשתף מידע עם צד שלישי בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך או מי מטעמך לבין להב או מי מטעמה או הליכים משפטיים בינך לבין צד שלישי בהם אנו נדרשים למסור מידע, עדות או מסמכים או במענה לפניה של רשות או רגולטור שאנו כפופים לו או על מנת לאכוף את התנאים שלנו או במקרה בו להב תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם או לגופם של צדדים שלישיים או משתמשים אחרים או מי מעובדיה או לקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של להב וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותיו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקנו.

10.5. עסקאות מיזוג ורכישה. בכפוף להוראות הדין, להב רשאית להעביר מידע אשר נאסף על אודותיך לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה, נכסיה או מניותיה (כולם או חלקם) או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה לרבות עסקאות מימון (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות מסוג זה) או הליכי פשיטת רגל או פירוק.

10.6. ניתוח נתונים ושיווק. אנו עשויים לשתף מידע עם חברות שמסייעות לנו בפעילות הקשורה בפרסום, קידום מכירות ושיווק, או עם ספקי שירותי אנליטיקה או מנועי חיפוש המסייעים לנו בשיפור ואופטימיזציה של האתר ומעבדים מידע אישי בהקשר לאספקת שירותים כאמור.

11. אבטחת מידע

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו עושים שימוש בין היתר באמצעים והגנות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים עדכון של מנגנונים אלה מעת לעת. למרות שאנו עושים את כלל המאמצים הסבירים להגנה על המידע, העברת מידע באמצעות רשת האינטרנט ושמירתו בשרתי אחסון מבוססי ענן לעולם אינם יכולים לספק הגנה מושלמת. על כן, הנך מאשר הבנתך ומסכים שאיננו יכולים להבטיח את הגנת המידע שתעביר לנו, או להבטיח שלא תהיה גישה בלתי מורשית, העברה, שינוי או אובדן של המידע. אנו נעמוד בכל דרישת דיווח חוקית שתחול עלינו ביחס לאירועי אבטחת המידע. מקום בו קיימת חובת דיווח, במידה והחוק מאפשר לנו, נמסור לך הודעה על אירוע אבטחת המידע אצלנו באמצעות דוא"ל או בהודעה שתפורסם באתר; הנך מאשר ומסכים בזאת לקבלת ההודעה באופן האמור.

12. הזכויות שלך

12.1. יש לך הזכות לבקש לעיין במידע האישי שנשמר על אודותיך במאגרי המידע של להב ולבקש לעדכן, לתקן או למחוק מידע שגוי או לא שלם, ברור או מעודכן, בכפוף לכל דין. זכויותיך עשויות להשתנות בהתאם לדין החל עליך. לדוגמה, למשתמשים הנמצאים בשטחי האיחוד האירופי זכויות נוספות ביחס למידע האישי הנשמר על אודותיהם, כגון, הזכות להגביל עיבוד מידע (the right to restriction of processing) והזכות לניוד מידע (the right to data portability) במקרים מסויימים וזכות מחיקת המידע רחבה יותר.

12.2. למימוש זכויותיך, ניתן ליצור עמנו קשר ב-[email protected]. אנו נפעל בכפוף לכל דרישה חוקית שחלה עלינו ביחס לבקשתך. יחד עם זאת, ייתכן ויחולו עלינו חובות נוספות לפי דין לשמור חלק מהמידע או כולו. בפניה אלינו להפעלת זכויותיך תחת מדיניות פרטיות זו ולפי כל דין, אנו עשויים לבקש ממך פרטים מזהים על מנת לאמת את זהותך ולהימנע משיתוף מידע בלתי מורשה. כמו כן, אנו עשויים לשאול אותך שאלות נוספות על מנת להבין ולטפל בבקשתך בצורה מיטבית.

12.3. יש לך הזכות לבטל הסכמתך לקבלת חומרים פרסומיים באמצעות מעקב אחר ההנחיות ובקישור להסרה (unsubscribe) במסר הפרסומי שנשלח אליך מאתנו.

12.4. כמפורט במדיניות פרטיות זו, לצורך מתן השירותים, אנו משתפים מידע עם צדדים שלישיים, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק את המידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים שלהם.

13. העברות מידע בינלאומיות

אנו עשויים לאחסן, לשמור לעבד או להעביר מידע לאתרים שונים בעולם מחוץ לסמכות השיפוט החלה עליך והמקום בו אתה נמצא, לרבות באמצעות ספקי שירותי ענן. יתכן שבמקומות אלו מידת ההגנה של המידע האישי פחותה מזו במדינה שלך. בשימוש בשירותים, אתה נותן הסכמתך לאותו שימוש, עיבוד, העברה, אחסון או שמירה של המידע במדינות מחוץ למדינתך או במדינות שהן מחוץ לסמכות השיפוט החלה עליך. במידה וחלות עלינו דרישות דין מסוימות ביחס להעברות מידע, אנו נעשה את הנדרש על מנת לוודא שכל העברת מידע אישי נעשית בצורה התואמת את דרישות הדין. לדוגמה, ביחס להעברות מידע על אודות משתמשים בשטחי האיחוד האירופי, העברת של מידע לאתרים ברחבי העולם תהיה בכפוף להוראות הנדרשות לפי הדין האירופי ביחס להגנת מידע, ה-GDPR.

14. קישורים מאתרינו לאתרי צד ג'
האתר עשוי להכיל קישורים (link) לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. בלחיצה על קישור כאמור תנווטו אל אתר צד ג'. אנו ממליצים לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של כל אתר בו תבקרו. אין לנו שליטה או אחריות על התוכן, מדיניות הפרטיות או כל פרקטיקה אחרת של אתרי צד ג' שקישורים אליהם מופיעים באתרינו, או על השירותים המוצעים בהם.

15. מידע אודות קטינים
השירותים נועדו לשימוש של בגירים מעל גיל 18 או גיל הבגירות הרלבנטי לפי הדין החל במדינתך. איננו אוספים מידע אישי על אודות קטינים; במקרה ותהיה לנו סיבה להאמין שהועבר לידינו מידע על אודות קטין או תחת טוענה כי מדובר במידע של בגיר, אנו נמחק את המידע ממערכותינו. אם הנך מתחת לגיל 18, אתה נדרש שלא לעשות שימוש בשירותים.

16. שינויים למדיניות הפרטיות
אנו עשויים לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה והמדיניות תעודכן אנו נפרסם את המדיניות החדשה באתר יחד עם הודעה על השינויים. המדיניות המעודכנת תחול מרגע פרסומה ועל פי תאריך העדכון האחרון המופיע תחת הכותרת מעלה. כל גרסה של מדיניות הפרטיות תסומן בראש המסמך עם תאריך כניסתה לתוקף. המשך שימוש בשירותים לאחר עדכון המדיניות כאמור ייחשב מצדך כהסכמה לעדכון(נים) שבוצע(ו). במידה ותחול עלינו דרישה חוקית לקבל את הסכמתך הנפרדת לשינויים מסויימים במדיניות הפרטיות, ניצור עמך קשר לקבלת הסכמתך טרם יישום השינויים.

17. צור קשר
לכל שאלה על אודות מדיניות פרטיות זו יש ליצור קשר ב- [email protected] .

© כל הזכויות שמורות ללהב פיתוח מנהלים בע"מ