תנאי השתתפות בתכנית וביטולים לאחר תחילת התכנית

  1. השתתפות בתכנית תתאפשר רק לאחר תשלום דמי הרישום על סך 400 ₪ + מע"מ.
  2. דמי הרישום לתכנית על סך 400 ₪ + מע"מ לא יוחזרו במקרה של הפסקת הלימודים, ללא קשר ותלות בסיבת הפסקת הלימודים.
  3. לא ניתן להעביר את זכות הלימודים לאדם אחר.
  4. ללהב שמורה הזכות להפסיק לימודי משתתף במקרה של התנהגות לא נאותה ו/או בגין אי תשלום דמי הרישום כולו או חלקו.
  5. הלימודים בלהב אינם מקנים תואר אקדמי או נקודות זכות אקדמאיות, אלא תעודה בלבד.
  6. קבלת התעודה מותנית בנוכחות ב- 80% מהמפגשים לכל הפחות, ובעמידה בתנאי התכנית.
  7. ללהב שמורה הזכות להשתמש בתמונות אשר צולמו במהלך הלימודים לכל צורך, יש להודיע בכתב על אי הסכמה לסעיף זה.