ד"ר איתי קמה על תכנית ניתוח דו"חות כספיים בלהב, אונ' ת"א

ד"ר איתי קמה על החשיבות בהבנת שפת החשבונאות ועל העקרונות המנחים בביצוע הערכת שווי חברות. להב, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב.