ECI

ECI

Professional Leadership Development

מועד

התכנית התקיימה במשך חודשיים, החל מינואר 2012.

פרופיל משתתפים

בתכנית השתתפו כ-70 מובילים מקצועיים (Professional Talents) מכל חטיבות החברה. מדובר באנשי מקצוע המובילים תחומים מקצועיים ב-ECI, אשר אינם משמשים כמנהלים פורמליים, אך בעלי השפעה רחבה על הארגון.

מטרות התכנית

מטרות התכנית נגזרו מתהליך מעמיק ומקצועי של אבחון צרכים שבועי ב-ECI. כמו כן, הוגדר מערך יכולות ליבה דרוש עבור הדרג המקצועי בארגון, בהתאם ליכולות אלה, נבנו מפגשים פרונטליים וסדנאיים לפיתוח המשתתפים.
בנוסף, הוגדרו מטרות המשנה הבאות:

  • יצירת רשת עמיתים בקרב המובילים המקצועיים לטובת עידוד שיתופי פעולה ותקשורת אפקטיבית.
  • העצמת המשתתפים עצמם והקשר שלהם לארגון.
  • הקניית נקודת מבט אינטרדיסציפלינרית לגיבוש הבנה מתקדמת של הסביבה הארגונית (פנימית וחיצונית) הגלובלית.
  • הקניית כלים אופרטיביים שיקדמו את יכולתם של המשתתפים להוביל פרויקטים ואופרציות באחריותם, תוך שימת דגש על השפעה והנעה ללא סמכות.  

תיאור התכנית

  • לפני תחילת התכנית כל משתתף ומשתתפת עברו תהליך של אבחון צרכים אישי, בפורמט אישי ובקבוצות מצומצמות. כך, הגיעו המשתתפים לתכנית עם מודעות לנקודות החוזק והתורפה שלהם והיכן עליהם להשקיע מאמצים לפיתוח אישי.
  • התכנית כללה מפגשי מליאה עבור כלל הקבוצה, לצד מפגשים סדנאיים בקבוצות עבודה אינטימיות. 
  • במפגשי המליאה התקיימו הרצאות פרונטליות על נושאים אסטרטגיים רחבים הרלוונטיים לכל חברי הפורום, ומטרתם היתה לחשוף את המשתתפים לחזית הידע בתחום ולחשיבה ארגונית ומקצועית מתקדמת. 
  • המפגשים הסדנאיים הועמדו לבחירה אישית של כל משתתף לאור הצרכים האישיים שלו. תהליך הבחירה בוצע באמצעות פלטפורמה מקוונת ייחודית שפותחה ע"י להב עבור תכנית זו.
  • המפגשים הסדנאיים כללו עבודה על כלים של תקשורת אפקטיבית, רישות ומינוף קשרים אישיים וארגוניים, עבודה בצוותים וירטואליים וסוגיות בין-תרבותיות, הנעה ועבודת צוות, חדשנות שיטתית ועוד. מפגשים אלו התקיימו בקבוצות עבודה קטנות, ע"מ ליצור דינמיקה מתאימה.
  • בתכנית שולבו מרצים מובילים מהאקדמיה לצד יועצים בכירים מהשטח בתחומים של מנהיגות, שיווק, מורכבות ארגונית, חדשנות ועוד.

 

מסקנות והמלצות

תכנית ייחודית וראשונה מסוגה אשר פותחה בשיתוף פעולה הדוק בין להב לבין יחידת הפיתוח הארגוני ומשאבי אנוש של חברת ECI. חברות רבות נוהגות לפתח ולטפח כישרונות ניהוליים, אך ECI, מתוך הבנה ומודעות לחשיבות העליונה של המובילים המקצועיים, בחרה להשקיע מאמצים וחשיבה ייחודית לפיתוח אוכלוסייה זו, המשפיעה בדרכים משמעותיות על תהליכי פיתוח, ייצור וכמובן על הביצועים העסקיים של החברה.

 

המשתתפים שעברו תהליך הכנה אישי וקבוצתי לקראת פתיחת התכנית, הגיעו עם מודעות ורצון לעבוד על נקודות תורפה אישיות וכן למנף נקודות חוזק באמצעות התהליך שפותח עבורם.

מעבר לשותפות בין להב לבין הגופים המקצועיים ב-ECI, הוקמה ועדת היגוי בשיתוף נציגי המשתתפים עצמם, מנהליהם ואנשי משאבי אנוש ופיתוח ארגוני בחברה, על מנת לבצע התאמה מדויקת של התהליך והתכנים עצמם, לאור הצרכים של המובילים המקצועיים בחברה. עובדה זו, יחד עם היכולת של כל משתתף לבחור באילו מפגשים סדנאיים יהיה מעוניין להשתתף, הגבירו את המעורבות ותחושת השייכות של המשתתפים לתהליך הלמידה שפותח עבורם.

למידע נוסף אודות תכנית ניהול המותאמת לארגונך