תקנון פעילות "סקר מנהלים, ספטמבר 2014"

תקנון מבצע הגרלות, אשר עורכת חברת ל.ה.ב (1992) לימודי הכשרה בניהול בע"מ ("החברה"), במסגרת "סקר מנהלים, ספטמבר 2014" ("ההגרלה")    

1.    הגדרות

1.1.    "האתר" – דף האינטרנט המוקדש לטופס השאלון במסגרת האתר http://telavivrecanati.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3xBNrgi63pit6u1, ואשר קישור אליו מופנה מאתר החברה בכתובת www.lahav.ac.il ובפרסומים נוספים ברחבי המרשתת (רשת האינטרנט).
1.2.    "המפקח" – עו"ד מרדכי בבצ'וק, משרד זיסמן אהרוני גייר ושות', עורכי דין, משד' רוטשילד 41-45 (בית ציון, קומה 8) תל אביב.
1.3.    "טופס השאלון" – טופס השאלון המופיע באתר, בצורה המופיעה בנספח א' לתקנון.
1.4.    "משתתף" – משתתף אשר הזין במסגרת האתר טופס שאלון באופן מלא, ולרבות משתתף זכאי, מועמד לזכייה, הזוכה והעתודאים, כהגדרתם להלן. 

2.    כללי

2.1.    מבצע ההגרלות נערך על ידי החברה בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסות מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("ההיתר"), ובכפוף לתקנון זה הנמצא לעיון באתר ובמשרדי המפקח.
2.2.    בכפוף לתנאי ההיתר ולהוראות המפקח, תהא רשאית החברה לשיקול דעתה המוחלט לבטל חלקים מההגרלה או את ההגרלה כולה או לשנות כל תנאי מתנאי תקנון זה, לרבות מועד ההגרלה, תנאי ההשתתפות, הפרס שיוגרל, תנאי ביצוע ההגרלה או שיטת העלאה בגורל, ולמשתתף לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות כאמור.
2.3.    המשתתף פוטר את החברה ואת המפקח מכל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר מקורו בעריכת ההגרלה (לרבות פרסום קיומה, עריכתה, שיטת ההעלאה בגורל או פרסום תוצאותיה), ביטולה, שינוי תנאיה או מימוש הפרס. 
2.4.    המשתתף מסכים ומאשר כי הוא מודע לכך שבשל מורכבותה הלוגיסטית של ההגרלה, ועל אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש בכל שלב משלבי ההגרלה שיבושים, עיכובים, הפרעות או תקלות, לרבות בדפוס, לוחות זמנים או מערכות המחשוב והתקשורת, אשר יהיה בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף בהגרלה, לזכות בפרס או לממשו, וכי הללו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה. 
2.5.    בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים בדבר ההגרלה (לרבות מדיה כתובה, משודרת או דיגיטאלית), תגברנה הוראות התקנון.
2.6.    במילוי טופס השאלון המשתתף מאשר בזאת לחברה להוסיף אותו לרשימת הדיוור 
2.7.    השימוש בלשון זכר-יחיד הנו לצרכי נוחיות וכולל במשמעו גם לשון נקבה ורבים.

3.    הפרס שיוגרל

3.1.    הפרס שיוגרל הינו השתתפות, ללא תשלום, בתוכנית ניהול סמסטריאלית אחת בלבד, במהלך שנת הלימודים תשע"ה, על בסיס מקום פנוי ובכפוף לפתיחת התוכנית, מתוך היצע תוכניות הניהול אשר עורכת החברה המופיע בנספח ג' ואשר מועד פתיחתם הנו כנקוב בנספח ג' ("הפרס"). 
3.2.    למען הסר ספק, החברה איננה מתחייבת להמצאות מקום פנוי או לפתיחת תוכנית ניהול זו או אחרת, ולא תהא למשתתף כל טענה בדבר העדר יכולתו להשתתף בתוכנית ניהול ספציפית עקב האמור.
3.3.    מובהר כי תיאור הפרס בכל פרסום של החברה הינו לשם המחשה בלבד ואינו מחייב את החברה, וכי המשתתף פוטר את החברה מכל טענה בגין טיב או איכות הפרס.
3.4.    מובהר כי נוכח אופי ומהות הפרס ורצון החברה לשמור על רמה אקדמית ומקצועית נאותה, מימוש הפרס יתאפשר בכפוף לתנאי הזכאות לעניין רישום וקבלת מועמדים לקורסים ותוכניות ניהול, הנהוגים בחברה במועד מימוש הפרס, לרבות – לשיקול דעתה הבלעדי של החברה – דרישת מעבר ועדת קבלה. 
יובהר כי נכון ליום 1/8/2014, תנאי הזכאות לעניין רישום וקבלת מועמדים לקורסים ותוכניות ניהול הנם היות המועמד בוגר תואר ראשון (לכל הפחות) בעל ניסיון ניהולי של חמש שנים (לכל הפחות).
3.5.    כן מובהר כי הפרס אינו ניתן להמרה בין בכסף ובין בשווה כסף, לרבות כל המרה לקורס או תוכנית ניהול שלא כמפורט לעיל.
3.6.    מובהר בנוסף כי הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה ללא אישור מראש ובכתב של החברה, לשיקול דעתה הבלעדי. 
3.7.    קבלת הפרס כפופה להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ולתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003, לעניין ניכוי מס מהשתכרות או רווח שמקורם בהגרלה נושאת פרסים.

4.    הנהלים להשתתפות בהגרלה

4.1.    על המבקש להשתתף בהגרלה למלא את טופס השאלון ולהזינו לחברה במסגרת האתר.
4.2.    זכאי להשתתף בהגרלה משתתף אשר הזין במסגרת האתר טופס שאלון אחד בלבד, בו מולאו מלוא פרטי המידע הדורשים מילוי וכן פרטיו האישיים של המשתתף, במדויק, ואשר נתקבל בפועל בידי החברה לא יאוחר מיום 31/12/2014 ("משתתף זכאי"). 
4.3.    באחריות המשתתף לוודא כי טופס השאלון אשר הזין התקבל בפועל בידי החברה.
4.4.    למען הסר ספק, משתתף אשר יזין יותר משאלון אחד יפסל מהשתתפות בהגרלה, ולא ייחשב למשתתף זכאי כלל.
4.5.    מובהר כי ההשתתפות אסורה על החברה, על המפקח, וכן על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

5.    הנהלים לביצוע ההגרלה ושיטת ההעלאה בגורל

5.1.    ההגרלה תיערך ביום ראשון, ה- 14 בינואר 2015, בשעה 16:00, במשרדי המפקח. 
5.2.    במסגרת ההגרלה יועלו בגורל, אחד בכל פעם, פרטיהם של ארבעה (4) משתתפים זכאים אשר יסומנו, בהתאם לסדר העלאתם בגורל, כ- "מועמד לזכייה", "עתודאי ראשון", "עתודאי שני" ו- "עתודאי שלישי".

6.    איתור זוכה ופרסום תוצאות ההגרלה

6.1.    לאחר ביצוע ההגרלה, תפעל החברה לאיתור המועמד לזכייה, בהתאם לפרטים המצוינים בטופס השאלון, לשם מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה והחתמתו על הצהרת זוכה בנוסח המצורף כנספח ב' ("הצהרת זוכה").
6.2.    איתורו של המועמד לזכייה והחתמתו על הצהרת זוכה ייעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך לא יותר מארבעה עשר (14) ימים ממועד עריכת ההגרלה.
6.3.    לא אותר המועמד לזכייה או לא השיב המועמד לזכייה את הצהרת הזוכה לחברה בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, לא יהא זכאי המועמד לזכייה לקבל את הפרס ותוארו כ"מועמד לזכייה" יועבר לעתודאי, בהתאם לסדר ההעלאה בגורל, והחברה תפעל לאיתור המועמד לזכייה החדש, וחוזר חלילה.
6.4.    השיב המועמד לזכייה את הצהרת הזוכה לחברה בתוך מסגרת הזמנים הנקובה לעיל, יוכרז המועמד לזכייה כ- "זוכה סופי", והחברה תשלח לידיו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הפרס, בהתאם לשיקול דעתה. 
6.5.    מובהר כי אך ורק הזוכה הסופי יהא זכאי לפרס, וכי המועמד לזכייה והעתודאים לא יהיו זכאים לשום פרס.
6.6.    עם ההכרזה על מועמד לזכייה כזוכה סופי, יפורסמו תוצאות ההגרלה במסגרת האתר ובכל אמצעי מדיה אשר תבחר החברה בהתאם לתנאי ההיתר, ובלבד שהחברה תפרסם אך ורק את שם הזוכה הסופי, ולא, בשום אופן, את שמות המועמדים לזכייה או העתודאים.
6.7.    מבלי לגרוע מהוראות התקנון והוראות כל דין יהא רשאי המפקח לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע מעשה שאינו כדין, בהתאם לשיקול דעת המפקח.

 
נספח א'

תודה על המחשבה והזמן שאתה מקדיש במענה על השאלות הבאות, מטעמי נוחות הפנייה היא בלשון זכר אך מיועדת לכולם.
ההשתתפות בסקר מותנית בהסכמה לקבלת מידע שיווקי מלהב פיתוח מנהלים.

בין המשתתפים תוגרל תכנית ניהול מתנת להב פיתוח מנהלים.

לתקנון הפעילות

1. לאחר שנים של עבודה קשה ותרומה לארגון קודמת לתפקיד בכיר, מזל טוב!
מחלקת ההדרכה החליטה, שבעקבות הקידום ולמען הפיתוח האישי שלך חשוב שתלמד קורס בלהב פיתוח מנהלים.
איזה מהקורסים הבאים, לדעתך, יעזור לך להשלים פערי ידע ולרכוש מיומנויות ניהוליות הדרושות לתפקיד?
(ניתן לסמן יותר מתשובה אחת):

דירקטורים; ניהול עסק משפחתי; מדיניות תגמול והטבות; Health Care Technological Innovation; ניהול אסטרטגי; מיינדפולנס; דיני עבודה; ניהול תרבות ואמנות; חדשנות עסקית; ניהול פיננסי; ניהול השיווק; ניהול משא ומתן ושיתופי פעולה; קבלת החלטות; ניתוח דוחות כספיים; שיווק דיגיטלי; מנהיגות; פסיכולוגיה חיובית; ניהול סיכונים; ניהול עסקי בנדל"ן; ניהול שרשרת אספקה; ייעוץ ארגוני; לא הצלחת למצוא קורס מתאים? הצע קורס חדש ואנו נשקול אם לפתח אותו, במיוחד בשבילך...

2. בשל היותך מנהל מוכשר בעל הספק מעולה התפנה לך ערב שלם כל שבוע וכדי להפיק ממנו את מירב הערך אתה בוחר לבלות אותו איתנו, בלהב פיתוח מנהלים (אנחנו יכולים להבין...). איזה מהקורסים הבאים תבחר ללמוד במטרה להתפתח באופן אישי ולרכוש ידע וכלים נוספים שאינם קשורים בהכרח לתפקידך הנוכחי?
(ניתן לסמן יותר מתשובה אחת):

דירקטורים; ניהול עסק משפחתי; מדיניות תגמול והטבות; Health Care Technological Innovation; ניהול אסטרטגי; מיינדפולנס; דיני עבודה; ניהול תרבות ואמנות; חדשנות עסקית; ניהול פיננסי; ניהול השיווק; ניהול משא ומתן ושיתופי פעולה; קבלת החלטות; ניתוח דוחות כספיים; שיווק דיגיטלי; מנהיגות; פסיכולוגיה חיובית; ניהול סיכונים; ניהול עסקי בנדל"ן; ניהול שרשרת אספקה; ייעוץ ארגוני; אם מעניינים אותך תחומים אחרים, אתה מוזמן להוסיף

3. הארגון שלך יודע שחשוב להשקיע בך, עקב היותך מנהל מוערך ומצליח. מאפשרים לך לצאת פעם בשבוע כדי ללמוד בקורס ניהול ואתה יכול לבחור באיזה שעות ללמוד. מתי תעדיף להגיע אלינו?
09:00-13:00; 14:00-18:00; 16:00-20:00

4. חשוב לנו מאוד שהכל יהיה מושלם כשאתה מגיע לכאן, כדי שתוכל ללמוד בנוחות וברוגע ולהפיק את המיטב בשעות שאתה נמצא איתנו. למרות זאת, לפעמים יש תקלות. אנא דרג מבין הפרמטרים מטה את מידת חשיבות התקינות והאיכות של כל אחד מהפרמטרים בעינייך (1=לא חשוב כלל, 5=חשוב מאוד):
כיתות לימוד מרווחות ונוחות; כיבוד מגוון וברמה גבוהה; חומרי לימוד מודפסים; מענה יעיל מנציגי השירות; אחר, פרט

5. מכיוון שאנו יודעים שאתה מנהל עסוק עם מחסור תמידי בזמן, חשבנו להציע לך אופציה של לימודים מהבית, כלומר קורס מקוון. מה דעתך?
אני מעדיף להגיע ללהב, כך אני יכול להתאוורר מהעבודה, להכיר אנשים חדשים ולקחת חלק פעיל בתהליך הלמידה; אני באמת מעדיף ללמוד מהבית, כך אני יכול ללמוד בנוחות ובפרטיות שלי; אני מעדיף קורס משולב, שבו גם אוכל להכיר את שאר המשתתפים ולעשות נטוורקינג וגם לא אצטרך להגיע כל שבוע עד אליכם

6. כל העולם הופך ירוק ולהב נרתמת למאמץ הכללי... האם תעדיף לקבל את מצגות השיעורים באופן דיגיטלי כדי לעזור להציל את יערות הגשם או שתעדיף להמשיך לקבל את המצגות מודפסות, כי מישהו צריך לדאוג גם למפעלי הנייר?
מעדיף מצגות דיגיטליות; מעדיף מצגות מודפסות

7. המייל שלך בטח מפוצץ בהודעות פרסומת, ספאם ושאר דיוורים, שבמקרה הטוב, נרשמת אליהם בעבר ובמקרה הרע, אין לך מושג איך הגיעו אליך. אנחנו רוצים ליידע אותך רק בדברים שחשובים לך ומעניינים אותך כדי להיות בטוחים שתקרא אותם עד הסוף, בלי לפספס מילה!
אנא דרג מבין האפשרויות מטה כיצד ובאילו נושאים תרצה שנשמור איתך על קשר (1=לא מעוניין, 5=מעוניין מאוד):

הודעות על תאריכי פתיחת תכניות הניהול; מאמרים ותוכן ניהולי; הזמנות לאירועים וכנסים; אתר האינטרנט הרשמי של להב; עמוד הפייסבוק של להב; עמוד הלינקדאין של להב; ניוזלטר חודשי שמרכז ידיעות נבחרות

8. עם כל העומס של העבודה, המשפחה, התחביבים ושאר ירקות, החלטת בסופו של דבר להשקיע בעצמך ולבוא ללמוד בתכנית ניהול שתעניק לך יתרונות מקצועיים ותסייע לך בהתקדמות לעבר התפקיד הבא. נשאר לך רק לבחור איפה ללמוד. מה הקריטריון החשוב לך ביותר בבואך לבחור את המקום בו תלמד?
המוניטין האקדמי של מוסד הלימודים; מיקום; עלות הקורס; המרצים הספציפיים שמלמדים בקורס; המלצה ממכרים; חווית הלמידה (נוחות כיתות הלימוד, כיבוד, נראות המוסד וכו'); אחר

9. כל שנה אנו משתדלים לפתח קורסים חדשניים בעלי תכנים מתקדמים ועדכניים שיהיו בעלי ערך אמיתי ויישומי עבור המנהלים הלומדים אצלנו. על מנת שנוכל להביא לך את התכנים המתאימים ביותר לך, נשמח לדעת מהם התחומים בהם אתה מרגיש שחסר לך ידע או מיומנות?

10. גיל
24 ומטה; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64; 65 ומעלה

ניסיון ניהולי
מספר שנות ניסיון ניהולי; ללא ניסיון ניהולי

מגדר
זכר; נקבה; אחר

השכלה
תואר ראשון; תואר שני; MBA; Ph.D; לא אקדמאי; אחר

שם פרטי

שם משפחה

מקום עבודה

תפקיד

דוא"ל

טלפון

בוגר להב – כן; לא

בוגר רקנאטי – כן; לא

לידיעתך, כבוגר להב ו/או רקנאטי הינך זכאי ל-10% הנחה ברישום לקורסים בלהב

האם בארגון שלך נהוג להשקיע בפיתוח מנהלים ולשלוח אותם לקורסים חיצוניים?
כן; לא; רוב הלמידה היא פנים ארגונית

באישור משלוח טופס שאלון זה, הריני מאשר קבלת דברי פרסומת מלהב.

לחץ למשלוח השאלון.

 

נספח ב'

הצהרת זוכה

אני הח"מ _________________, ת.ז. _____________, מאשר ומצהיר כדלקמן:

1.    קראתי את תקנון מבצע ההגרלות "סקר מנהלים, ספטמבר 2014" ("ההגרלה") אשר ערכה חברת ל.ה.ב (1992) לימודי הכשרה בניהול בע"מ ("החברה") ואני מקבל על עצמי את תנאיו ללא כל סייג. 
2.    הריני מצהיר ומאשר לא תהא לי כל טענה כנגד החברה או המפקח, כהגדרתו בתקנון, בקשר לעריכת ההגרלה ולמימוש הפרס, לרבות בגין טיבו או איכותו, ואהיה מושתק מהעלאת כל טענה בניגוד לאמור.
3.    אני מודע לכך שנוכח אופי ומהות הפרס ורצון החברה לשמור על רמה אקדמית ומקצועית נאותה, מימוש הפרס יתאפשר בכפוף לתנאי הזכאות לעניין רישום וקבלת מועמדים לקורסים ותוכניות ניהול, הנהוגים בחברה במועד מימוש הפרס, לרבות – לשיקול דעתה הבלעדי של החברה – דרישה שאעבור בהצלחה ועדת קבלה.
4.    אני מודע לכך שהפרס אינו ניתן להמרה בין בכסף ובין בשווה כסף, לרבות כל המרה לקורס או תוכנית ניהול שלא כמפורט בתקנון.
5.    אני מודע לכך שהפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה ללא אישור מראש ובכתב של החברה, לשיקול דעתה הבלעדי. 
6.    אני מודע לכך שקבלת הפרס כפופה להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ולתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003, לעניין ניכוי מס מהשתכרות או רווח שמקורם בהגרלה נושאת פרסים.

ולראייה באתי על החתום:

שם:________________________

ת.ז.: _______________________

תאריך: _____________________

חתימה: _____________________
 

נספח ג'

דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים / פתיחה: מחזור 1: 20 בינואר 2015; מחזור 2: באפריל 2015; מחזור 3: 3 ביוני 2015    

ניהול אסטרטגי / פתיחה: 29 באפריל 2015

חדשנות עסקית / פתיחה: 23 במרץ 2015

רציונליות ואמוציונליות בקבלת החלטות / פתיחה: 5 במאי 2015

ניהול סיכונים / פתיחה: 3 במאי 2015

ניהול השיווק / פתיחה: מחזור 1: 19 בינואר 2015; מחזור 2: 27 באפריל 2015

שיווק דיגיטלי: אסטרטגיות וכלים למנהלים / פתיחה: 25 בפברואר 2015

מדיניות תגמול והטבות / פתיחה: 13 בינואר 2015

דיני עבודה והשפעותיהם על הארגון / פתיחה: 17 במרץ 2015

מנהיגות: כלים יישומים למובילות עסקית / פתיחה: 28 בינואר 2015

ניהול משא ומתן ושיתופי פעולה / פתיחה: 16 בפברואר 2015

פסיכולוגיה חיובית: יישומים ניהוליים, עסקיים ואישיים / פתיחה: 18 במרץ 2015

העסק המשפחתי: אתגרים וכלים להצלחה / פתיחה: 17 במרץ 2015

מיינדפולנס: לעורר את המנהיג הפנימי – יצירת קשב ניהולי / פתיחה: 3 ביוני 2014